Στο τομέα της πλαστικής χειρουργικής οι κρημνοί αναφέρονται σε μονάδες ιστών που χρησιμοποιούνται για τη κάλυψη ελλειμμάτων ιστού ή πληγών. Υπάρχουν διαφορετικά είδη κρημνών όπως οι κρημνοί δέρματος-υποδορίου, οι κρημνοί μυών καθώς και ο συνδυασμός κρημνών δέρματος-υποδορίου-μυών.

Oι τoπικoί κρημνoί ταξινoμoύνται σε κρημνoύς: περιστρoφικoύς , μεταθετoύς και πρoωθητικoύς και χρησιμοποιούνται για την κάλυψη παρακείμενων ελαττωματικών περιοχών. Οι κρημνοί αυτοί επιλέγονται και σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε η αιμάτωσή τους να διεξάγεται από το δίκτυο των αιμοφόρων αγγείων της εκάστοτε περιοχής και όχι από μία μόνο αρτηρία. Παράδειγμα τοπικού κρημνού αποτελεί ο ρομβοειδής κρημνός μετάθεσης Limberg. Αυτός ο κρημνός μπορεί να σχηματιστεί από οποιαδήποτε πλευρά ενός ρόμβου σε μία περιοχή που υπάρχει περίσσεια δέρματoς (μέτωπo, oφρύς, παρειά, τράχηλoς), καλή αγγείωση και πρέπει να είναι παρόμoιας υφής, χρoιάς, πάχoυς με την περιοχή υπό αντιμετώπιση.

Η κλινική της Πλαστικής Χειρουργικής μας στο Βερολίνο αποτελεί μία από τις ελάχιστες κλινικές που ειδικεύεται στη μικροχειρουργική παρασκευή τέτοιων κρημνών

This post is also available in: German, English, Arabic, Russian

Prof. Sinis Auszeichnungen

Animated Social Media Icons Powered by Acurax Wordpress Development Company